Erica tetralix

Geometridae Florivores:
Eupithecia absinthiata Larva

Eupithecia satyrata

Gymnoscelis rufifasciata Larva


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Erica tetralix