Senecio nemorensis

Agromyzidae Parasites:
Chromatomyia horticola

Liriomyza strigata

Phytomyza senecionis


Picture © 2003, 2004, 2006 J.K. Lindsey

Back to Senecio nemorensis