Anthriscus sylvestris

[A-D], E-P, [R-X]

Ichneumonidae Flower Visitors:
Endasys plagiator

Endasys senilis

Erigorgus melanobatus

Exetastes fornicator

Gambrus carnifex

Hadrodactylus femoralis

Hadrodactylus fugax

Hadrodactylus genalis

Hadrodactylus larvatus

Hadrodactylus tiphae

Hyposoter albicans

Ichneumon gracilentus

Ichneumon oblongus

Ichneumon sculpturatus

Mevesia arguta

Otlophorus carbonarius

Phygadeuon trichops

Polyblastus cancer

[A-D], E-P, [R-X]


Picture © 2003, 2004, 2006, 2007, 2013 J.K. Lindsey

Back to Anthriscus sylvestris