Thymelicus sylvestris

Poaceae Food:
(Larva)
(Oligophagous)

Alopecurus

Anthoxanthum odoratum

Cynosurus cristatus

Dactylis glomerata

Deschampsia cespitosa

Elytrigia repens

Holcus

Molinia caerulea

Phleum pratense


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Thymelicus sylvestris