Mammalia

Fanniidae Decomposers:
Fannia canicularis Larva

Fannia fuscula Larva

Fannia incisurata Larva

Fannia postica Larva

Fannia scalaris Larva


Back to Mammal Families

Pictures © 2003, 2004, 2007, 2008 J.K. Lindsey