Picea abies

Fomitopsidaceae Wood Decomposers:
Antrodia heteromorpha

Antrodia serialis

Antrodia xantha

Climacocystis borealis

Ischnoderma benzoinum

Phaeolus schweinitzii

Postia fragilis

Postia guttulata

Postia ptychogaster

Postia rennyi

Pycnoporellus fulgens


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Picea abies