Rubus fruticosus

Geometridae Florivores:
Eupithecia subfuscata

Eupithecia tripunctaria

Gymnoscelis rufifasciata Larva


Picture © 2003, 2004, 2009 J.K. Lindsey

Back to Rubus fruticosus