Angelica sylvestris

Syrphidae Parasites:
Cheilosia chrysocoma Larva
(Root & Stem Borer)

Cheilosia illustrata Larva
(Root & Stem Borer)

Cheilosia pagana Larva
(Root & Stem Borer)


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Angelica sylvestris