Angelica sylvestris

Geometridae Florivores:
Eupithecia centaureata

Eupithecia subfuscata

Eupithecia tripunctaria


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Angelica sylvestris