Some April Moths
(Earliest Dates)

[1.4-16.4], [17.4-24.4], 25.4-30.4Parornix devoniella - 25.4.07

Isturgia limbaria - 25.4.07

Adela cuprella - 25.4.11

Ecliptopera silaceata - 25.4.14

Odontosia carmelita - 25.4.14

Epirrhoe alternata - 27.4.07

Incurvaria oehlmanniella - 28.4.11

Chesias rufata - 28.4.14

Selenia tetralunaria - 28.4.14

Tyria jacobaeae - 28.4.14

Bactra lancealana - 29.4.07

Bupalus piniaria - 29.4.14

Aglia tau - 30.4.14

Nematopogon metaxella - 30.4.14

[1.4-16.4], [17.4-24.4], 25.4-30.4


Pictures © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014 J.K. Lindsey

Please report errors to jlindsey@maastrichtuniversity.nl

Translations

Back to Ecology of Commanster