Spruce Forest Geometridae
A-I, [J-X]


Alcis bastelbergeri

Alcis repandata

Bupalus piniaria

Cepphis advenaria

Deileptenia ribeata

Epirrita dilutata

Eulithis testata

Eupithecia indigata

Eupithecia lanceata

Eupithecia nanata

Eupithecia pulchellata

Eupithecia satyrata

Eupithecia tantillaria

Hydria undulata

Hydriomena furcata

Hylaea fasciaria

Idaea aversata
A-I, [J-X]


Pictures © 2003, 2004, 2007, 2008, 2013 J.K. Lindsey

Back to Spruce Forest