Angiosperm Plant Litter Sciaridae Saprophages


Bradysia fenestralis Larva

Bradysia giraudii Larva

Bradysia nitidicollis Larva

Bradysia placida (Fagus)

Bradysia praecox Larva

Bradysia tilicola Larva

Corynoptera forcipata Larva (Fagus)

Lycoriella ingenua Larva

Lycoriella lundstromi

Scatopsciara atomaria

Scatopsciara edwardsi Larva


Pictures © 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 J.K. Lindsey

Back to Plant Litter